Aktualizacja (18 / 07 / 2024): Posiadamy duży zapas wszystkich naszych produktów, znajdziesz nas również w i    Kup teraz

Warunki ogólne

 1. Napisz do nas O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie oferty, zamówienia, wysyłki, zastosowania ArduSimpleoprogramowanie układowe, oprogramowanie i sprzęt („Produkty”), a także wszelkie usługi wsparcia i danych („Usługi danych”) oraz oprogramowanie stron trzecich dostarczane przez ArduSimple („Oprogramowanie stron trzecich”) podlega niniejszym ogólnym warunkom („Warunki ogólne”). Wszelkie warunki określone przez Klienta, które różnią się od Ogólnych Warunków, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione przez ArduSimple w piśmie. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią całość, kompletną i wyłączną umowę pomiędzy ArduSimple a Klientem („strony”). Przyjmując dostawę Produktów lub Oprogramowania stron trzecich lub korzystając ze wsparcia lub Usług danych, Klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki. Zamówienia nie wchodzą w życie, dopóki nie zostaną potwierdzone przez ArduSimplepotwierdzenie zamówienia.
 2. Warunki użytkowania: ArduSimple Produkty i Usługi danych nie mogą być wykorzystywane w broni i systemach uzbrojenia (np. systemach identyfikacji celów lub naprowadzania rakiet, bomb lub pocisków), w tym do testowania i symulacji takich systemów uzbrojenia. ArdusimpleProdukty i usługi Data Services firmy nie są przeznaczone do użytku jako krytyczne komponenty w lub w połączeniu z (a) zautomatyzowanym urządzeniem wspomagającym prowadzenie pojazdu lub systemem w jakimkolwiek zastosowaniu i mechanizmie motoryzacyjnym lub (b) jakimkolwiek medycznym urządzeniem ratującym lub podtrzymującym życie lub system (w tym wszelkie urządzenia lub systemy, które są przeznaczone do chirurgicznego wszczepienia w ciało ludzkie lub do podtrzymywania lub podtrzymywania życia) i których wadliwe działanie lub awaria może spowodować poważne obrażenia lub śmierć użytkownika, lub (c) wszelkie obiekty jądrowe lub (d) jakimkolwiek urządzeniem, aplikacją lub systemem kontroli ruchu lotniczego, lub (e) jakimkolwiek innym urządzeniem, aplikacją lub systemem, w przypadku gdy można racjonalnie przewidzieć, że awaria Produktu (ów) używanego w takim urządzeniu, aplikacji lub systemie doprowadziłaby do do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Komponent jest krytyczny, gdy jego awaria lub awaria może spowodować awarię urządzenia lub systemu lub może wpłynąć na skuteczność takiego urządzenia lub systemu. Dowolne zastosowanie do czego ArduSimple Produkty i Usługi danych nie są przeznaczone na ryzyko klienta, a klient zobowiązuje się zabezpieczyć ArduSimple z tytułu roszczeń wynikających z takiego użytkowania.
 3. Anulowanie: Anulować można tylko niewysłane lub nieaktywowane Usługi. Opłata za anulowanie wynosi 5% całkowitej wartości zamówienia.
 4. Wysyłka: Produkty są wysyłane przez ArduSimple na koszt Klienta pod adres wskazany w zamówieniu. Wszystkie nasze towary są wysyłane z niezapłaconymi cłami (DDU Incoterm 2000), chyba że w potwierdzeniu zamówienia podano inaczej. W przypadku utraty lub uszkodzenia podczas transportu, ArduSimple weźmie odpowiedzialność i wyśle ​​zamiennik.
 5. Warunki płatności: ceny online obowiązują tylko przy przedpłacie. Za opłatą można zażądać innych warunków płatności. Wszelkie opłaty bankowe za przelew bankowy ponosi Klient. Jeśli Klient opóźni się z płatnością, konsumentom będą naliczane co miesiąc odsetki za zwłokę w wysokości 6 (sześciu) punktów procentowych powyżej obowiązującej wówczas podstawowej stopy procentowej publikowanej przez Europejski Bank Centralny. ArduSimpleprawo do dochodzenia wyższej szkody spowodowanej zwłoką nie jest w ten sposób ograniczone.
 6. Nadchodząca Inspekcja: Klient dokona niezbędnej kontroli przychodzącej, aby upewnić się, że wysłane Produkty odpowiadają potwierdzeniu zamówienia. Klient może odrzucić Produkty, które nie odpowiadają potwierdzeniu zamówienia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania przesyłki. W przypadku, gdy Klient nie odrzuci Produktów w ciągu pięciu (5) dni roboczych, uznaje się, że Klient zaakceptował dostarczone Produkty w całości. 
 7. Polityka zwrotów i problemy z zamówieniem: sprawdź nasze Zwroty i problemy z zamówieniem strona.
 8. Gwarancje: ArdusimpleGwarancja na Produkt obowiązuje przez okres 2 lat od daty dostawy w przypadku wszelkich udowodnionych wad wynikających ze złego materiału lub złego wykonania ArduSimple. W ramach gwarancji Ardusimple zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu lub do zwrotu ceny zakupu wadliwego sprzętu. Obowiązkiem Klienta jest zorganizowanie i opłacenie przesyłki zwrotnej wadliwego sprzętu do Ardusimple. Przesyłka zwrotna zostanie przyjęta tylko wtedy, gdy przesyłka zostanie zatwierdzona e-mailem. Naprawiony lub wymieniony sprzęt będzie objęty niniejszą gwarancją tylko przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Wyraźnie wyklucza się wszelkie gwarancje lub dodatkowe gwarancje, dorozumiane gwarancje (przydatność handlowa lub przydatność do określonego celu) lub zwroty z przyczyn innych niż wyżej wymienione. Każdy usunięty sprzęt staje się Ardusimplewłasność. Klient ponosi koszty związane z wymianą wadliwego sprzętu (tj. usunięciem, transportem i ponowną instalacją). wykluczony z Ardusimplegwarancją są wszelkie wady, które wynikają z normalnego zużycia lub szkodliwych wpływów zewnętrznych (np. elektromagnetycznych, elektrolitycznych, chemicznych, atmosferycznych, zanieczyszczeń powietrza), nieautoryzowanych napraw, niewłaściwej konserwacji lub przechowywania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i instrukcji montażu, nadmierne obciążenie, nieodpowiednie lub niewystarczające testy, nieodpowiednie materiały lub procesy, niewdrożenie aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania układowego lub oprogramowania zgodnie z zaleceniami Ardusimple. Przed rozpoczęciem masowej produkcji Klient przeprowadzi niezbędne testy, aby upewnić się, że Produkty i Usługi w zakresie danych nadają się do celu zamierzonego przez Klienta. Roszczenie gwarancyjne należy zgłosić w ciągu trzech (3) dni od wykrycia wady przez Klienta, w przeciwnym razie Ardusimplegwarancja nie ma zastosowania. Usługi związane z danymi i pomoc techniczna są świadczone na zasadzie „tak jak jest”. ArduSimple, jej podmioty stowarzyszone i zewnętrzni licencjodawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych.
 9. Usługi danych: ArduSimple udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na użytkowanie ArduSimple Usługi danych. Klient zapewni, że każdy system (np. serwery Klienta) zawierający dane lub dane uwierzytelniające dostęp będzie bezpieczny i niedostępny dla nieupoważnionych osób trzecich. W każdym przypadku naruszenia systemu Klienta, Klient powiadomi ArduSimple natychmiast. Klientowi i jego własnym klientom nie wolno: (i) dokonywać modyfikacji ani prac pochodnych danych lub Usług danych, (ii) ingerować w ich działanie, (iii) wykorzystywać ich w jakikolwiek nielegalny lub niezgodny z prawem sposób ani (iv) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować odkryć ich kod źródłowy. ArduSimple zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania świadczenia usług z dowolnego powodu, takiego jak konserwacja, poprawki lub aktualizacje oraz do wyłączenia lub całkowitego wyłączenia dostępu Klienta do danych bez uprzedniego powiadomienia. ArduSimple Usług danych należy używać wyłącznie w połączeniu z ArduSimple Produkty. Sposób użycia ArduSimple Data Services poza określonymi przypadkami użycia spowoduje natychmiastowe przerwanie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy bez odszkodowania.
 10. Odpowiedzialność: ArduSimple wyklucza wszelką odpowiedzialność za wsparcie i usługi danych. ArduSimplemaksymalna łączna odpowiedzialność firmy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz z tytułu każdego zamówienia, potwierdzenia zamówienia lub dostawy jest ograniczona do mniejszej z kwot: 1 000 EUR lub całkowitej kwoty płatności otrzymanej przez ArduSimple od Klienta za Produkty i Usługi Danych powodujące powstanie zobowiązania do odpowiedzialności lub odszkodowania. Wszelka odpowiedzialność, która nie jest wyraźnie wymieniona w Ogólnych Warunkach i wszelka odpowiedzialność, bez ograniczeń, za szkody pośrednie lub wtórne, utratę zysków, niezależnie od przyczyn, na których jest oparta (w tym spóźniona, częściowa lub brak dostawy, naruszenie prawa własności intelektualnej, odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa lub na zasadzie ryzyka) jest wykluczona przez ArduSimple w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Klient korzystający lub sprzedający Produkty w urządzeniach lub systemach, których nieprawidłowe działanie może skutkować obrażeniami ciała lub ofiarami śmiertelnymi, robi to na własne ryzyko i zgadza się zachować ArduSimple wolne od jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań lub szkód w konsekwencji. Użytkowanie lub sprzedaż Produktów w krajach podlegających innym przepisom i normom niż te obowiązujące w ArduSimplemiejscu produkcji, są na ryzyko Klienta. ArduSimple zastrzega sobie prawo do kontroli obrony i rozstrzygania wszelkich roszczeń, za które ArduSimple ma obowiązek wypłaty odszkodowania na mocy niniejszej umowy. ArduSimple nie ponosi odpowiedzialności za nie, częściowe lub nienależyte wykonanie wynikające z jakichkolwiek zdarzeń pozostających poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi klęsk żywiołowych, powodzi, wojen, pożarów, niedoborów materiałowych dostawców, zmian zasad i przepisów rządowych.
 11. Odszkodowanie: Klient zabezpieczy i zatrzyma ArduSimple nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zobowiązania, kary, grzywny, koszty i wydatki, w tym opłaty adwokackie, wynikające z roszczeń, pozwów, zarzutów lub zarzutów nieprzestrzegania przez Klienta Ogólnych warunków.
 12. Informacje techniczne: Instrukcje, zalecenia, dane i rysunki w zestawieniach, broszurach, arkuszach danych, instrukcjach, katalogach i nie tylko ArduSimplenie są wiążące i nie stanowią gwarancji (wyraźnej, dorozumianej ani ustawowej). ArduSimple może modyfikować takie informacje w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 13. Kontrola eksportu i wymagania prawne: Klient oświadcza, że ​​Produkt nie zostanie wysłany do żadnego kraju objętego embargiem, kontrolą eksportu lub innymi ograniczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji oraz że nie figuruje na liście osób lub podmiotów, którym odmówiono dostępu. Na Ardusimpleżądanie, Klient podpisze pismo potwierdzające powyższe.
 14. Fakturowanie: faktury zostaną wystawione, gdy przesyłka wyruszy Ardusimple udogodnienia. Datą wystawienia faktury będzie ostatni dzień miesiąca, w którym została wystawiona faktura. W przypadku specjalnych wymagań prosimy o kontakt Ardusimple z góry.

Masz pytania lub prośby?
Skontaktuj się z nami! Odpowiemy <24 godziny!

Ikona
Kontakt ArduSimple
Zamknij

Chcesz dowiedzieć się więcej o GPS/RTK?

1. Nasz zespół inżynierów skontaktuje się z Tobą w celu rozwiązania wszelkich pytań
2. Będziemy na bieżąco informować Cię o promocjach i nowościach produktowych
3. Dowiesz się od nas tylko wtedy, gdy będziemy mieć ważne wiadomości, nie będziemy spamować Twojego e-maila